לאור פניות רבות בנושא להלן תנאי קופת הראל פנסיה

1. דמי ניהול מהצבירה : לקרן מותר לגבות 0.5% לשנה לרופאים יש הנחה של 0.3% – דמי ניהול נטו : 0.2% לשנה

2. דמי ניהול מתוך ההפקדות השוטפות : לקרן מותר לגבות 6% לרופאים קיימת הנחה בשיעור של 4% אשר פוצלה לפי ההסכם לרכישת בטוחים משלימים,מעבר לניתן בתקנון הקרן, ולהחזר לחסכון.

3. להלן פרוט הבטוחים המשלימים המוענקים לכל רופא במסגרת ההסכם:

א. השלמת פנסיית הנכות במקרה זכאות לכדי 75% מהשכר המבוטח בכל גיל.

ב. הגדרת נכות עיסוקית במצבים בהם ההגדרה לא מזכה בפנסיית נכות לפי התקנון לדוגמה : רופא מנתח נפגע באצבעו ואינו יכול ,כתוצאה מהפגיעה, להמשיך ולנתח.

קרן הפנסיה לא מכירה בארוע זה כפנסיית נכות היות והוא יכול להמשיך ולעבוד כרופא אך אנו הוספנו כיסוי אשר, במקרה הצורך משולם מחברת הבטוח, ולפיו ההגדרה העיסוקית כמנתח תזכה את הרופא בפנסיית נכות למרות שבקרן הפנסיה אינו זכאי.

כיסוי זה מותנה בפגיעת בהכנסתו של הרופא.

ג. סכום בטוח בגובה 150000 ₪ למקרה מוות חו"ח בנוסף לפנסיית השאירים המשולמת מהקרן.=

ד. במקרה של נכות המוגדרת סעודית פיצוי חודשי בגובה השכר המבוטח בקרן לתקופה של עד 36 חודש , זאת בנוסף לזכאות לפנסיית הנכות מהקרן.

4. העלות הכוללת של כל הבטוחים המשלימים לעיל היא 3.5% מדמי הגמולים השוטפים.

5. בנוסף קיים החזר של 0.5% להגדלת החסכון.